www.dataMplant.com
З а  Н а с
C a c h e
Н о в и н и
К о н т а к т и
П р о д у к т и
П а р т н ь о р и
Г о д и ш н а  с р е щ а  '2006

www.e-DBMS.com
ДейтаМплант ООД е създадена през 1998 г. Има офиси в Сливен и Ямбол. Разработва софтуерни приложения, базирани на Client-Server технолигия. За разработка на графичен и уеб интерфейс се използват Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual Studio .NET, Caché Server Pages и др. технологии. Сървърската част е базирана на релационни и пострелационни (обектно ориентирани) бази данни.
Разработва приложен софтуер в областта на управлението, икономиката, здравеопазването. Разработва приложен софтуер за западни фирми.
Извършва консултации и системна помощ, свързани с технологията Caché по телефона, в офисите на фирмата и на място при клиента. Отдалечено администриране;
Курсове, свързани с технологията Caché на InterSystems.
Разработва софтуер по поръчка от чужбина и страната. Главен клиент в момента е TOREX - един от трите най-важни производители на софтуер за здравеопазването в Европа
Още за нас ...

Щ р а к н е т е !