www.dataMplant.com
З а  Н а с
C a c h e
Н о в и н и
К о н т а к т и
П р о д у к т и
П а р т н ь о р и
Г о д и ш н а  с р е щ а  '2001

C o n t a c t swww.e-DBMS.com

" ДейтаМплант е сравнително млада компания, която вече има стабилна основа от клиенти и богат опит в изграждането на софтуерни решения, базирани на продуктите на InterSystems (М-технологията, Caché). Тя разчита на високо квалифицирания си персонал и също на сътрудничеството си с ИТ специалистите на своите клиенти. Нашият технически опит обхваща всичко от текстово-базираната М-технология до съвременния потребителски интерфейс, постигнат чрез С++, Delphi или VB и използването на SQL бази данни или пост-релационното InterSystems Cache, както и най-новите уеб технологии. Ние сме доказали много пъти, че можем да работим съвместно с други разработчици."

Щ р а к н е т е !