www.dataMplant.com
З а  Н а с
C a c h e
Н о в и н и
К о н т а к т и
П р о д у к т и
П а р т н ь о р и
Г о д и ш н а  с р е щ а  '2005

www.e-DBMS.comМинимални Системни Размери:
Лицензите са подчинени на следващите минимални размери

 

Продукт
Минимален Размер
Entree
5 Потребители
Elite
5 Потребители
Enterprise
25 Потребители

Системите Entree и Elite, по-малки от 25 Потребители са преценени на кратни на 5 Потребителя. По-големите системи са преценени в увеличение от 1 Потребител

Цени на новите продукти за 2006 година


Щ р а к н е т е !