www.dataMplant.com
З а  Н а с
C a c h e
Н о в и н и
К о н т а к т и
П р о д у к т и
П а р т н ь о р и
Г о д и ш н а  с р е щ а  '2005

www.e-DBMS.com
Caché- Продукти и типове лицензи

Има 2 типа лиценза Caché, проектирани в зависимост от това дали са за потребителски базирани приложения или не:
1. Caché User продукти: Entree, Elite и Enterprise
2.
Caché Real Time продукти: Edge и Extreme.
Те се
различават главно по своя капацитет, гъвкавост и възможности както е показано по-долу в таблицата.

Сравнителна таблица за основните различия на продуктите:

 
Entree
Elite
Enterprise
Edge
Extreme
CPUs per Server
1 - 2
1 - 4
Any number
1 - 2
Any number
Operating Systems Windows, Mac OS X or Linux
Any
Any
Windows, Mac OS X or Linux
Any
Maximum Users / Processes
Concurrent Users: 80
Named Users: 100
Concurrent Users:200
Concurrent or
Named Users: Unlimited
Concurrent Users: 4
Processes: 20
Concurrent Users: 4
Processes: Unlimited
Maximum Databases
100
250
Unlimited
20
Unlimited
Total Database Size
100GB
500GB
Unlimited
100GB
Unlimited
Maximum Buffer Pool
128MB
Unlimited
Maximum Servers in an ECP Networkl
Not Applicable
8
Unlimited
Not Applicable
Unlimited
Additional Capabilities  
Advanced Security
Cluster Support NUMA Support Advanced Security
 
Cluster Support NUMA Support Advanced Security


Още за Cache ...

Щ р а к н е т е !