www.dataMplant.com
З а  Н а с
C a c h e
Н о в и н и
К о н т а к т и
П р о д у к т и
П а р т н ь о р и
Г о д и ш н а  с р е щ а  '2001

www.e-DBMS.com

Аптечна информационна система "НАРКО"

Вижте тук: Промени и допълнения в програмата.

ВНИМАНИЕ: Ако нямате сключен “Договор за абонаментно актулизиране на програмен продукт” след актулизирането, програмата ще премине в демонстрационен режим!

- Тук можете да изтеглите:
  1.Актуализация на програма "НАРКО" и на базата данни версия 3.10 към 14.02.2006г.
  2.Допълнителни номенклатури към 14.02.2006г. Актуализирането на номенклатурите става по обичайния начин през модула "Инструменти" (tools.exe).
Какво трябва да направите:
1. Разархивирайте приложения файл върху дискета.
2. Стартирайте модул "Инструменти" (tools.exe)
3. Изпълнете последователно точките:
- "Актуализация ATC-кодове и дози"
- "Актуализация Лекарства на отделна Rp.бланка"
- "Актуализация Заболявания с рецептурна книжка"

- Пълна версия на програмата "НАРКО" може да изтеглите от тук: Нарко 310

Щ р а к н е т е !